Felhívás!

2024. április 2.

Tisztelt Tagszervezet!

A Magyar Tenisz Szövetség elnöksége 27/2024 (03.28.) sz. Eln. Határozatával a jelölő bizottság tagjainak dr. Almai Jánost, Román Ferencet és Zoltán Györgyöt választotta meg, akik a jelölést elfogadták.

A jelölő bizottság jelen felhívás útján tájékoztatja a tenisztársadalmat és a Magyar Tenisz Szövetség tagjait, hogy a szövetség soron következő, előreláthatóan 2024. május végén összehívásra kerülő közgyűlése egyben tisztújító közgyűlés is lesz tekintettel arra, hogy az elnökség és az ellenőrző testület mandátuma is lejár 2024. július 27. napján.

A közgyűlésen elnök, alelnök és 9 (kilenc) további elnökségi tag, valamint legalább 3 (három) – elnök, illetve további két – ellenőrző testületi tag választására kerül sor.

Az elnöki, alelnöki, elnökségi tagi, ellenőrző testület elnöki, illetve ellenőrző testületi tagi tisztségekre történő jelentkezésre, illetve jelölésre nyitva álló határidő jelen felhívás közzétételétől számított 15 (tizenöt) nap, azzal, hogy a határidőbe a közzététel napja nem számít bele.

A jelentkezés, illetve jelölés csak abban az esetben érvényes, amennyiben ahhoz csatolásra kerül a jelentkező vagy jelölt legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozata, melyben megválasztása esetére a tisztséget elfogadja, illetve nyilatkozik, hogy vele szemben kizáró ok, illetve összeférhetetlenség nem áll fenn, valamint igazolásra kerül, hogy a jelentkező vagy jelölt – amennyiben a tisztségre ilyen fennáll – a jogszabályi feltételeknek megfelel.

Amennyiben jelentkezni, illetve jelölni kívánnak, úgy kérjük, a jelentkezési, illetve jelölésről szóló dokumentumot, a szükséges nyilatkozatokkal és egy rövid bemutatkozó levéllel egyetemben, zárt borítékban küldjék meg a Magyar Tenisz Szövetség (1037 Budapest, Mikoviny u. 6.) jelölő bizottságának címezve.

Jelentkezési, illetve jelölési dokumentumok beérkezésének határideje: 2024 április 17. (szerda) 16:00 óra.

A jelöltek listája a jelölő bizottság döntése alapján javasolt jelöltekből áll össze. A jelölő bizottság döntése meghozatala során köteles figyelembe venni a beérkezett jelentkezéseket, illetve jelöléseket, de azokhoz nincs kötve. Köteles azonban felvenni a jelöltek listájára azt a jelöltet, akit az összes szavazat legalább 5 (öt) százalékával rendelkező tagok írásban jelöltek az adott tisztségre. A jelölő bizottság a jelöltek listáját a közgyűlés időpontját legalább 20 (húsz) nappal megelőzően bocsátja az elnökség rendelkezésére, amely azt a közgyűlés meghívójához csatolja. A 20 (húsz) napos határidőbe a közgyűlés napja nem számít bele. A közgyűlésen a betöltendő tisztségekre a jelölő bizottság által összeállított jelölti listán szereplő személyek választhatók meg.

A Magyar Tenisz Szövetség Alapszabályának X.20. pontja tartalmazza a tisztségviselők megválasztásával kapcsolatos, a X.21-46. pontjai tartalmazzák az elnökségre (elnök, alelnök, elnökségi tag) vonatkozó rendelkezéseket, míg a X.47-72. pontjai tartalmazzák az ellenőrző testületre vonatkozó rendelkezéseket.

Az Alapszabály kivonata, illetve a tisztségelfogadó nyilatkozat mintája jelen felhívás mellékletét képezi.

Üdvözlettel:
Jelölő bizottság

2. Kinder Rába ETO Play+Stay Kupa - 05.04. Győr - Rába ETO, 2024. május 4-5.